МоваЯзык

/ Mamaclub

Как официально оформить отказ от прививок

Прививки – это спорный вопрос, который сразу же после рождения ребенка становится перед молодыми родителями. Отказ от прививок всё еще влечет множество конфликтов с медперсоналом, администрацией детских садов и школ. Оформление официального отказа от прививок может быть более удобным решением.


Законодательная база для отказа от прививок


Отказ от прививок законодательно обоснован целым рядом законов Украины.

Конвенція про права людини та біомедицину

ст. 5. Загальне правило. Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи… Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.

ст. 6. Захист осіб, які неспроможні дати згоду. п.2 Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника або органу влади, або особи, або закладу, визначеного законом.

Цивільний кодекс України

ст. 284. Право на медичну допомогу. п.4 Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

ст. 43. Згода на медичне втручання. Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта)… медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.


ст. 42. Загальні умови медичного втручання. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров'ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров'ю пацієнта.

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

ст. 12. Профілактичні щеплення.
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів.

Так как прививки – это метод медицинской помощи и проникновения в сферу здоровья, то их проведение требует согласия человека, в данном случае представителей (родителей) ребенка. При этом врач должен предупредить о возможных негативных последствиях. Отказ родителей должен быть письменным. Отказ от прививок в роддоме, детском саду и школе делается с копиями. Отказ предоставляется руководителю учреждения, врачу, медсестре в детском саду и школе, учителю. Рекомендуется положить копию отказа от прививок в дневник ребенка и проинструктировать его необходимым образом. Отказ от прививок в детскую поликлинику, если ребенок не ходит в детский сад или в школу, пишется в 1 экземпляре. Форма отказа законом не определена – пишем в произвольной форме. Однако не стоит сгоряча указывать там дополнительно об ответственности родителей за последствия болезней и отказ от общего медицинского обслуживания в поликлинке - услуги поликлиники по месту жительства могут понадобиться вам в любой момент, даже если вы не планируете наблюдать там ребенка.


Медицинский отвод от прививок


Медотвод от прививок оформляется врачом на основе противопоказаний. Противопоказания могут быть:

абсолютными (постоянными);
относительными (временными).

Противопоказания к прививкам прописаны в Инструкции по применению иммунобиологичного препарата и в нормативных документах (международные рекомендации ВОЗ и приказы МОЗ). Другие противопоказания считаются необоснованными.


Если диагноз подпадает под противопоказания, врач указывает его и пишет: «Рекомендовано … воздержаться от прививки(-вок) _____ на период от _ до _». В карте вакцинации делается соответствующая отметка и заносится в журнал учета мед. отводов от профилактических прививок. Подписав медотвод, врач (педиатр или профильный специалист) отдает карточку на иммунологическую комиссию. Она принимает окончательное решение о мед. отводе и индивидуальном графике прививок. Срок медотвода и индивидуальный график прививок зависит от конкретного диагноза-противопоказания и рекомендаций врача, давшего медотвод.


Чаще всего прививки по индивидуальному графику назначают следующим группам детей:

Дети с местными или общими патологическими реакциями на прививки и поствакцинальными осложнениями в анамнезе.
Дети с иммунной патологией:
больные с иммунодефицитами (врожденными и приобретенными, в том числе СПИД);
больные с аллергической патологией;
больные с аутоиммунной патологией, в том числе которые получают иммуносупрессивную терапию;
больные с онкологической патологией, в том числе которые получают химио/лучевую терапию;
Дети с поражением нервной системы.
Дети, которые часто и долго болеют.
Дети привитые живыми вакцинами, которые проживают с больными родственниками на иммунодефициты, в том числе СПИД.

В садик, школу при отказе от прививок


Отказ приема ребенка в детский сад, школу происходит на основании Закона Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб»
ст. 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.


Но тут же есть продолжение:
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.


Есть и ряд законов, которые могут оспорить отказ от принятия в образовательное учреждение без прививок.

Конституція України

ст. 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Закон України «Про охорону дитинства»

ст. 19. Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту.

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004

… доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права…

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 )

ст. 13 п. 2 Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здійснення цього права:
а) початкова освіта повинна бути обов'язкова...
b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну середню освіту, повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів...

Всеобщая декларация прав человека

ст. 26. п. 1 Каждый человек имеет право на образование.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

ст. 1 п.1 В настоящей Конвенции выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или cоциального происхождения, экономического положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
а. Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа…

Закон України «Про освіту»

Стаття 3. Право громадян України на освіту
п. 1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.


Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:
забезпечення права громадян на доступність... здобуття повної загальної середньої освіти…


Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1. Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Зачисление в образовательное учреждение просиходит согласно закону и нормативных документов:

Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 18. Зарахування учнів
п.2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Постанова від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

ст. 6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.


В этом перечне документов не сказано о документе с прививками при зачислении детей.

ст. 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

Отсутствие прививок само по себе не является болезнью, ухудшением состояния здоровья.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Работники поликлиники, садика, школы должны соблюдать права и обязанности относительно проведения профпрививок и своих обязанностей в соответствии с вышеперечисленными законами, нормативными документами и предписаниями в них.


Практические советы родителям для офрмления в детское учреждение детей с отказом от прививок


Подобрав подходящий для вас садик, школу, выясните, какое отношение здесь к детям без прививок. Будет ли достаточно оформленной карты из поликлиники о здоровье ребенка и разрешения посещать детсад (школу). Обычно такую карту учебные заведения считают подходящей, т.к. она является достаточной для проверки, проводимой СЭС. Образец такой карты даже можно увидеть в самом детском саду - это форма 026/о Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) . Перед оформлением карты в сад ребенок должен пройти медосмотр.


Иногда поликлиника отказывается выдавать подписанную карту в сад при отсутствии записей о прививках. Могут отправить за заключением СЭС или к городскому фтизиатру.


Получив медицинскую карту, подавайте документы в детский сад.


Если у вашего ребенка официально оформлен медотвод, принесите справку в образовательное учреждение из поликлиники с таким текстом: «За станом здоров'я дитина може відвідувати дитячий садок (школу)». Часто для администрации образовательного учреждения этого достаточно.


Если учебное учреждение не соглашается при всех этих справках принять вашего ребенка, можно отстаивать его право на образование через суд. Но для подачи иска в суд вам необходимо получить письменный отказ учебного учреждения от зачисления вашего ребенка.


Но помните:

Закон України «Про загальну середню освіту»

ст. 13. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).

Помните, что даже отказ от прививок должен быть с целью обеспечения здоровья ребенка, а документы для учебного заведения должны быть подлинными. Это будет вашей гарантией благополучного разрешения ситуации через суд.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Дошкольный период" на OBOZREVATEL.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш

Блоги медицины